Early Imperial Roman: Publius Quinctilius Varus

Early Imperial Roman: Publius Quinctilius Varus

 


„CÆSAR SANCTÆ URBIS ROMÆ AUGUSTUS NOVUM LEGATUM AD GERMANIAM MISIT. SENATOREM PUBLIUM QUINCTILIUM VARUM“


Hello!

My Roman project GERMANIA is gaining momentum, so today the model that will portray one of the actors in this drama, Publius Quintilius Varus.

I used a metal model of a Roman commander from Warlord Games. Gold and bronze elements are my poor Non Metallic Metal.

More posts:

Varus came from an old, impoverished patrician family (gens Quinctilia), which had been deprived of political influence for centuries. His father, Sextus Quintilius Varus, was a senator associated with the conservative-republican wing of the senate.
He took part in the civil war against Caesar.

        After the assassination of Caesar, in which he himself participated as one of the conspirators, he again took the side of the republicans. After the defeat of the supporters of the republic at the Battle of Philippi, he committed suicide.

       The son took a different position than his father in the face of political changes. He became the henchman of Caesar’s successor, Octavian Augustus. He married Vipsania Marcela Agrippina, daughter of Mark Agrippa, a friend and associate of Octavian.
As a result, he became the brother-in-law of the future Emperor Tiberius, married to Vipsania Agrippina.
In 23 or 21 B.C.E. he was a quaestor, he accompanied Octavian on his journey to the eastern provinces.

       In 13 BC together with Tiberius he became a consul. Ok. 7 BC he served as viceroy of Proconsular Africa. Then in the years 6 BCE – 4 BC he was a legate (governor) in Syria, where there were 3 legions under his command.
After the death of Herod the Great in 4 BCE there was an uprising in Judea, the so-called Varus’s war.
In order to calm the situation, he sent an army to pacify Jewish rebels.

       After returning from Syria, he stayed in Rome for several years. Being closely related to Tiberius, he was sidelined by Augustus. At that time, he married Klaudia Pulchra, granddaughter of Oktawia, sister of Augustus.
In the first years of the first century, Germania became the most important theater of military and political activity.
Long military campaigns, culminating in the pacification of several Germanic tribes, were conducted in this area by Tiberius, his brother Druzus and nephew Germanicus.

       In 6 CE he was sent by Octavian to Germany, recognized by the Romans as pacified. As governor, he was to ensure order and establish Roman jurisdiction in the recently conquered province.
In 9 CE he was stationed in the camp on the Weser with three legions (17th, 18th and 19th).
There he received news of a spreading revolt on the Rhine and went with his army to crush the rebels. Despite warnings about a possible conspiracy of Arminius, who was a Romanized prince of the Germanic Cherusk tribe and commander of auxiliary cavalry troops, he trusted the Germanic leader, which allowed him to be drawn into a trap set by the Germans.


       In September, the Romans suffered a devastating defeat in a three-day battle in the Teutoburg Forest. Three legions were routed, and Varus himself committed suicide.
The legionary eagles were also lost, which was an additional detriment to the honor of the Romans.
According to Suetonius in The Lives of the Caesars (Divine August 23), on sleepless nights, Octavian Augustus walked around the corridors of his palace shouting: Varus, return my legions to me (Quinctili Vare, legiones redde).
The defeat in the Teutoburg Forest was one of the greatest in the history of Rome, thwarted Octavian’s plans for Germania and prevented further conquest of these lands.


https://villains.fandom.com/wiki/Publius_Quinctilius_Varus

https://turtledove.fandom.com/wiki/Publius_Quinctilius_Varus„CÆSAR SANCTÆ URBIS ROMÆ AUGUSTUS NOVUM LEGATUM AD GERMANIAM MISIT. SENATOREM PUBLIUM QUINCTILIUM VARUM“


Witam serdecznie!

Mój rzymski projekt GERMANIA nabiera tempa, dlatego dziś model, który będzie przedstawiał  jednego z aktorów tego dramatu, Publiusza Kwinktyliusza Warusa

Użyłem metalowego modelu rzymskiego dowódcy od Warlord Games. Elementy złote i z brązu to mój kiepski Non Metallic Metal.

Pozostałe wpisy:


Warus pochodził ze starej, zubożałej rodziny patrycjuszowskiej (gens Quinctilia), która od wieków była pozbawiona wpływów politycznych. Jego ojciec, Sekstus Kwinktyliusz Warus, był senatorem związanym z konserwatywno-republikańskim skrzydłem senatu.
Wziął udział w wojnie domowej przeciwko Cezarowi.
       Po zabójstwie Cezara, w którym sam uczestniczył jako jeden ze spiskowców, ponownie stanął po stronie republikanów. Po przegranej zwolenników republiki w bitwie pod Filippi popełnił samobójstwo.

       Syn zajął odmienne od ojca stanowisko wobec przemian politycznych. Stał się poplecznikiem sukcesora Cezara, Oktawiana Augusta. Poślubił Wipsanię Marcelę Agrypinę, córkę Marka Agrypy, przyjaciela i współpracownika Oktawiana.
Przez to stał się szwagrem przyszłego cesarza Tyberiusza, żonatego z Wipsanią Agrypiną.
W 23 lub 21 p.n.e. był kwestorem, towarzyszył Oktawianowi w podróży do wschodnich prowincji.

       W 13 p.n.e. wraz z Tyberiuszem został konsulem. Ok. 7 p.n.e. pełnił funkcję namiestnika Afryki Prokonsularnej. Następnie w latach 6 p.n.e. – 4 p.n.e. był legatem (namiestnikiem) w Syrii, gdzie pod jego komendą znajdowały się 3 legiony.
Po śmierci Heroda Wielkiego w 4 p.n.e. doszło do powstania w Judei, tzw. wojna Warusa.
W celu uspokojenia sytuacji wysłał armię mającą za zadanie spacyfikowanie żydowskich buntowników.

       Po powrocie z Syrii pozostawał przez kilka lat w Rzymie. Jako powiązany blisko z Tyberiuszem został odsunięty przez Augusta na boczny tor. W tym czasie poślubił Klaudię Pulchrę, wnuczkę Oktawii, siostry Augusta.
W pierwszych latach I wieku najważniejszym teatrem działań militarnych i politycznych stała się Germania. Długie kampanie wojskowe, zakończone pacyfikacją kilku plemion germańskich prowadzili w tym rejonie Tyberiusz, jego brat Druzus i bratanek Germanik.

       W 6 n.e. został wysłany przez Oktawiana do Germanii, uznanej przez Rzymian jako spacyfikowanej. Jako namiestnik miał zapewnić porządek i zaprowadzić rzymską jurysdykcję w niedawno podbitej prowincji.
W 9 n.e. stacjonował w obozie nad Wezerą z trzema legionami (XVII, XVIII i XIX). Tam otrzymał wieści o rozszerzającej się rewolcie nad Renem i ruszył ze swoją armią, aby zdławić buntowników. Pomimo ostrzeżeń o możliwym spisku Arminiusza, który był zromanizowanym księciem germańskiego plemienia Cherusków oraz dowódcą pomocniczych oddziałów jazdy, zaufał germańskiemu wodzowi, przez co dał się wciągnąć w pułapkę zastawioną przez Germanów.

       We wrześniu w trzydniowej bitwie w Lesie Teutoburskim Rzymianie ponieśli druzgocącą klęskę. Trzy legiony zostały rozgromione, a sam Warus popełnił samobójstwo.
Utracono też orły legionowe, co było dodatkową ujmą na honorze Rzymian.
Według Swetoniusza w Żywotach Cezarów (Boski August 23) w bezsenne noce Oktawian August chodził po korytarzach swojego pałacu wołając: Warusie, zwróć mi moje legiony (Quinctili Vare, legiones redde).
Klęska w Lesie Teutoburskim była jedną z największych w historii Rzymu, pokrzyżowała plany Oktawiana względem Germanii i powstrzymała dalszy podbój tych ziem*
* wikipedia
Quoting or copying the following text and photos remember the author
*** FB FAN PAGE *** INSTAGRAM *** TWITTER ***Dieser Artikel stammt von einer der angeschlossenen Quellen. Bitte honoriere die Arbeit der Autoren indem du ihren Webseite besuchst.

Artikelquelle besuchen
Autor: / DwarfCrypt

Powered by WPeMatico

Anzeige:
Eis.de