[EN/PL] Landsknechts V: „Pike Court / „Sąd Pik“


Hello everyone!

I invite you to the fifth part of the history of the Lancknechts formation today. On this occasion, I painted two new models from Warlord Games:

Plastic Landsknecht wins definitely better in terms of quality of workmanship and sharpness of details. However, metal designs also have a lot of charm and ingenuity in poses.

Other entries related to this multicolored formation can be found below:

—————————————————————————————————————-

Pike Court
It was a unique way to administer justice in the Lancknechts regiment. Was very different from an ordinary court and during the first drill the ruler had to issue permission to the Pike Court, which then had to be approved by the majority of soldiers in the regiment by open voting.
The Pik Court was most often gathered, when the soldier’s fault was indisputable and there was no doubt that he violated peace or insulted the regiment’s banner.

       After accepting this type of court, the accused stood directly in front of the gathered regiment and all decisions were made by soldiers without the participation of the bench and judges.
The result of the meeting was only one – acquittal or death. The sentence was carried out immediately – in the case of a conviction, after voting, execution was carried out in front of the comrades.

       What was common with the „common court“ was the participation of a lawyer who presented an indictment to regiment. The accused also had time to explain and plead for grace.
If he failed to convince them, everyone moved to the place of execution.
        The soldiers formed two lines, three ranks each, in the east-west line, with banner bearers closing the gap at the end, standing with their backs to the sun.
The convict walked three times before the soldiers, begging them for forgiveness and granting them forgiveness. Then he took a seat at the end next to the profos, who hit him three times in almost the frame ordering him to run quickly between the lines, where his companions with the sound of flutes and drums with pikes took his life.
       Interestingly, if the convict managed to escape through a breach left by another soldier in the line, took his place at the place of execution…

Witam wszystkich serdecznie!

Dziś zapraszam na piątą część historii formacji Lancknechtów. Przy tej okazji pomalowałem dwa nowe modele od Warlord Games:

Zdecydowanie lepiej pod względem jakości wykonania i ostrości detali wygrywa plastikowy Lancknecht. Jednakże, metalowe wzory także mają dużo uroku i pomysłowości w pozach.

Pozostałe wpisy związane z tą wielobarwną formacją znajdziecie poniżej:

—————————————————————————————————————-
Sąd Pik.
Był to unikalny sposób na wymierzenie sprawiedliwości w regimencie Lancknechtów. Różnił się bardzo od zwykłego sądu i podczas pierwszej musztry władca musiał wydać pozwolenie na sąd pik, który następnie musiał zostać zatwierdzony przez większość żołnierzy w regimencie poprzez jawne głosowanie.
Sąd Pik najczęściej był zbierany, kiedy to wina żołnierza była niepodważalna i nie ulegało wątpliwości, że naruszył spokój lub znieważył sztandar regimentu.
       Po zaakceptowaniu tego typu sądu, oskarżony stał bezpośrednio przed zebranym regimentem i wszystkie decyzje były podejmowane przez żołnierzy bez udziały ławy i sędziów.
Wynik zebrania był tylko jeden – uniewinnienie lub śmierć. Wyrok wykonywany był natychmiast – w przypadku wyroku skazującego, po głosowaniu, wykonywano egzekucję na oczach kompanów.
       To co było wspólne z „sądem powszechnym“ był udział adwokata, który przedstawiał przed regimentem akt oskarżenia. Oskarżony również miał czas na swoje wyjaśnienia i błaganie o łaskę.
Jeśli nie udało mu się ich przekonać, wszyscy przenosili się na miejsce egzekucji.
       Żołnierze tworzyli dwie linie, po trzy szeregi każda, w linii wschód-zachód, z chorążymi zamykającymi przerwę na końcu, stojąc plecami do słońca. 
Skazany przechodził trzykrotnie przed żołnierzami błagając ich o przebaczeniu i samemu udzielając im przebaczenia. Następnie zajmował miejsce na końcu obok profosa, który uderzał go trzy razy w prawe ramie każąc mu przebiec szybko między liniami, gdzie jego towarzysze przy dźwięku fletów i bębnów pikami odbierali mu życie.
      Co ciekawe, jeśli skazanemu udało się uciec przez wyrwę pozostawioną przez innego żołnierza w linii, ten zajmował jego miejsce w miejscu egzekucji…

Quoting or copying the following text and photos remember the author // Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze 

*** FB FAN PAGE *** INSTAGRAM *** TWITTER ***

Dieser Artikel stammt von einer der angeschlossenen Quellen. Bitte honoriere die Arbeit der Autoren indem du ihren Webseite besuchst.

Artikelquelle besuchen
Autor: / DwarfCrypt

Powered by WPeMatico

Anzeige:
Eis.de