[EN/PL] Mortal Gods: Mercenary Hoplites / Hoplici #1Hello everyone!


In addition to the recently shown Athenians, simultaneously working on mercenary Hoplites, one of the less powerful Polis.
Therefore, today the first painted base (and some bonuses) from the CORE BOX described some time ago for the Mortal Gods game, treating the conflict in ancient Greece.

Plastic minis attached to the basic set can also be found in the Mercenary Armoured Hoplites 5th to 3rd Century BCE from VICTRIX LTD.
They look beautiful and are definitely my favorites among plastic historical models.

The official Mortal Gods group: https://www.facebook.com/groups/mortalgods/
Polish system group: https://www.facebook.com/groups/644981805931421/

———————————————————————

Hoplites, the heavy infantry fighting in close formation called the phalanx were
a common view of the battlefields in ancient Greece in the mid-seventh century BC.

The hoplite troops were made up of free, wealthy citizens of Greek cities, that is, polis and peasants who had a bunch of oxen. Their successes in the fights with the Persian army caused that after the Persian wars, the rulers of this country willingly hired the Greeks for their army (in Persian troops fighting with Alexander Macedonian it was allegedly up to 30,000 mercenary Greeks). In this way, the transition from civic armies to mercenaries began, which spread in the Hellenistic world during the reign of Diadoch.

       The beginnings of formation are to be found in the emergence in the 9th-8th century of Greek city-states (polis), when 17-year-olds volunteered for troops (agelai) and underwent intensive exercises in physical education, hunting and fake military operations, becoming, after two years of training, real warriors.

       The formation of the phalanx was possible thanks to the invention of a disc (hoplon) with a double handle. Earlier, in the period called heroic, Hellenic warriors used shields that protected almost the whole body, but equipped with one, centrally located handle, which caused rapid fatigue of the wrist and forearm.

        In the classical period, the hand grip was moved towards the edge of the shield, and the belt fixing the forearm of the soldier just below the elbow was centrally placed. The second important purchase was the Corinthian helmet, leaving only eyes and lips exposed.

       The size of the shield (diameter about 100 cm) and the fact that it no longer protected the whole body caused that the soldiers stood in a compact formation, arm next to the shoulder so that the shield overlaps the shield shielding the person on the right. A formation called a phalanx arose, which, in view of the tendency to seek a maximum of shelter behind the neighbor’s shield, had a natural tendency to shift to the right.

Utilization of the hoplite (which of course was different in terms of the warrior’s wealth):

 • spear (about 2.5-3 m in length),
 • short sword,
 • shield,
 • helm,
 • armor,
 • greaves.

Full hoplite equipment weighed about 30-35 kg.

https://www.realmofhistory.com/2016/01/19/10-things-you-may-not-have-known-about-the-greek-hoplites/


Witam wszystkich serdecznie!


Oprócz pokazywanych niedawno Ateńczyków pracuje równocześnie nad najemnymi Hoplitami, jednego z mniej potężnych Polis. 
Dlatego też, dziś pierwsza pomalowana podstawka modeli (i trochę bonusów) z opisywanego jakiś czas temu CORE BOXU do systemu Mortal Gods, traktującego o konflikcie w starożytnej Grecji. 

Plastikowe figurki dołączone do zestawu podstawowego, znajdziecie również w zestawie Mercenary Armoured Hoplites 5th to 3rd Century BCE od VICTRIX LTD
Wyglądają pięknie i są zdecydowanie moimi faworytami wśród plastikowych modeli historycznych.

Oficjalna grupa Mortal Gods: https://www.facebook.com/groups/mortalgods/
Polska grupa systemu: https://www.facebook.com/groups/644981805931421/

———————————————————————

Hoplici, czyli ciężkozbrojni piechurzy walczący w zwartym szyku, zwanym falangą byli
powszechnym widokiem na polach bitew w starożytnej Grecji w połowie VII wieku p.n.e. 

Oddziały hoplitów tworzyli wolni, zamożni obywatele miast greckich, czyli polis oraz chłopi posiadacze zaprzęgu wołów. Ich sukcesy w walkach z wojskami perskimi spowodowały, że po wojnach perskich władcy tego kraju chętnie najmowali Greków do swoich armii (w wojskach perskich walczących z Aleksandrem Macedońskim było ponoć do 30 000 najemnych Greków). W ten sposób rozpoczęło się przechodzenie od armii obywatelskich do najemnych, które rozpowszechniły się w świecie hellenistycznym za panowania Diadochów.

         Początków formacji należy szukać w powstawaniu w IX-VIII wieku greckich państw-miast (polis), kiedy to 17-latkowie wstępowali ochotniczo do oddziałów (agelai) i przechodzili intensywne ćwiczenia w zakresie wychowania fizycznego, polowań i pozorowanych działań zbrojnych, stając się, po dwu letnim szkoleniu, prawdziwymi wojownikami.

       Powstanie szyku falangi było możliwe dzięki wynalezieniu  tarczy (hoplon) z podwójnym uchwytem. Wcześniej, w okresie zwanym heroicznym, wojownicy helleńscy posługiwali się tarczami osłaniającymi wprawdzie niemal całe ciało, ale wyposażonymi w jeden, centralnie położony uchwyt, co powodowało szybkie zmęczenie nadgarstka i przedramienia. 
       W okresie klasycznym uchwyt dla ręki przesunięto ku krawędzi tarczy, a centralnie umieszczono pas mocujący przedramię żołnierza tuż poniżej łokcia. Drugim ważnym nabytkiem był hełm koryncki pozostawiający odsłonięte jedynie oczy i usta.

       Rozmiar tarczy (średnica około 100 cm) oraz fakt, że nie chroniła ona już całego ciała spowodował, że żołnierze stawali w zwartej formacji, ramię przy ramieniu tak, by tarcza zachodziła za tarczę osłaniającą osobę z prawej. Powstała więc formacja zwana falangą, która wobec tendencji do dążenia do maksymalnie pewnego schronienia za tarczą sąsiada, miała naturalną tendencję do przesuwania się w prawo.

Uzbrojenie hoplity (które oczywiście różniło się pod względem zamożności wojownika):

 • włócznia (około 2,5–3 m długości),
 • krótki miecz,
 • tarcza,
 • hełm,
 • pancerz,
 • nagolenice.

Pełne wyposażenie hoplity ważyło około 30–35 kg.


in fact, unpainted yet hoplite will be in this base 😉

Next in the queue
Quoting or copying the following text and photos remember the author // Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze 
*** FB FAN PAGE *** INSTAGRAM *** TWITTER ***

Dieser Artikel stammt von einer der angeschlossenen Quellen. Bitte honoriere die Arbeit der Autoren indem du ihren Webseite besuchst.

Artikelquelle besuchen
Autor: DwarfCryptDwarfCryptDwarfCrypt

Powered by WPeMatico

Anzeige:
Eis.de