[ENG/PL] Anno Domini 1666. Game inboxing. For miniatures, tabletop games, history and literature lovers / Anno Domini 1666 inboxing gry. Dla miłośników figurek, planszówek, historii i literatury.

Hello everyone, very warmly!

Another weekend came and time for a new entry on DwarfCrypt. Today, courtesy of the WARGAMER command group, I invite you to unpack the box for a new game, prepared for  Kickstarter and Wspieram.To  (15 May!) With an interesting and ambiguous Anno Domini 1666 name.

       The seventeenth century was colorful, but also bloody – not only in the lands of the Commonwealth but also in many European courts and on the streets of dirty cities. And if we add to this heroes known from history, literature or European folklore, we have a ready recipe for success…

Let’s start from the beginning.
On December 31, 1665, the emperor Leopold I. dies. Monarchs from the entire civilized world send their deputies to Vienna, where the election of the new emperor will take place. Together with them, they send their best people to ensure that they win the candidate they support.

       The Anno Domini 1666 game gives us the opportunity to command a group of heroes, among which you will find characters known from the Sienkiewicz trilogy and novels by Alexander Dumas.
We have courageous Colonel Wołodyjowski and an ingenious Pan Zagłoba, who will form a group of Defenders of the Crown.
On the other hand, the starter box allows us to play the legendary Royal Musketeers, including Atos, Portos and Arami. Little?
        As befits one of the most interesting European cities, Vienna, abound in mercenaries and often unexpected – allies who will help us in bribes, intimidation, solving puzzles or fighting in the dark alleys of streets.

       Yes, Vienna is full of surprises and dangers … but this is just the beginning. Adventure can take us to the Ukrainian steppes, to the London-devoured fire or to the Vatican, where rumors about strange, difficult to explain phenomena are getting more and more often. Who knows, maybe Anno Domini 1666 really refers to the name of the Beast, what is whispered in the sign of the cross?

       I do not know about you, but I have succumbed to this climate. An interesting story is not everything.
With Anno Domini 1666 we receive, as I mentioned two factions of minis and game boards, markers, character cards, card decks, and many, many additional elements that have to help us during the game. I will mark here that the elements of the game depicted in the pictures are from the BETA version of the game and until the beginning of Kickstarter They can undergo cosmetic changes.

box 12,5′ / 12,5′


       The boards included in the set consist of squares, after which our brave heroes will move and use different own and tactical abilities. This is a fairly common and good motif used in many board games to which figures are attached.
Two double-sided boards show 4 completely different locations on which we can play our games. These are divided into two types: Adventures Scenarios and Battle Scenarios. Each has separate rules for rolling the game, other missions that we must perform and different elements of the terrain and objects, presented on tokens and markers.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.blogger.com zu laden.

Inhalt laden       The game itself is made up of turns, which is divided into phases (Cards, Initiatives, Action, Combat, Morale, Interaction.) Let the game focus on the next occasion with Anno Domini 1666, this time focusing on the contents of the box.
        In addition to our personal heroes – Skrzetuski or D’Artagnan, our party consists of supporters, or ordinary soldiers. Each model has its own character card on which their statistics and parameters can be found. We also have special values of heroes‘ data that help and give positive modifiers when performing various actions.The next deck of cards are those with equipment that our heroes use. It is full of sabers, muskets, helmets and daggers.

At the end of my favorite two decks of cards. Seemingly classic, but in a completely unclassified graphic design referring to the seventeenth century. Just look!

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.blogger.com zu laden.

Inhalt laden      At the end I will return to the figures (what wargaming tigers like the most!).
Models in the Anno Domini 1666 box will be plastic. This applies to both factions – Defenders of the Crown and Royal Musketeers, as well as Viennese lokals (Guardsmen, thief, merchant, courtesan, urchin, bandits). Currently, you can still buy models in a metal version on the WARGAMER website. In my humble opinion, polished already over 20 years of collecting, painting and playing battle games, I will say quite frankly that the figures look great.
The sculpture is clear, streamlined and holds a 28-30 mm scale (it is certainly not exaggerated in the heroic style). Painting them is pure pleasure!
        It should also be added that the additional sets will contain further, unique factions such as Cossacks, the Broken Cross and many, many more!

Below are also some of my versions of painted musketeers and the locals of Vienna.
        I hope you will like the atmosphere of the described game, and today’s inboxing will help to support the project on Kickstarter and Wspieram.To. I have been enchanted and you can be sure of next entries dedicated to Anno Domini 1666, both new factions and single heroes known from history or literature

News about the game and the upcoming collection can be found below:
The official website of the Game
The official group of Anno Domini 1666

official materials / oficjalne materiały

Witam wszystkich bardzo serdecznie!


Przyszedł kolejny weekend i czas na nowy wpis na DwarfCrypt. Dziś dzięki uprzejmości grupy dowodzenia WARGAMERa zapraszam do rozpakowania pudełka do nowej gry, szykowanej do zbiórki na Kickstarterze oraz Wspieram.To (już 15 maja!) o ciekawej i wieloznacznej nazwie Anno Domini 1666.

       Wiek XVII był barwy, ale i krwawy nie tylko na ziemiach Rzeczypospolitej lecz również na wielu europejskich dworach i na ulicach brudnych miast. A jeżeli dodamy do tego bohaterów znanych z historii, literatury czy europejskiego folkloru mamy gotowy przepis na sukces…

Zacznijmy zatem od początku.
31 grudnia roku pańskiego 1665  umiera cesarz Leopold I. Monarchowie z całego cywilizowanego świata wysyłają swoich posłów do Wiednia, gdzie odbędzie się elekcja nowego cesarza. Razem z nimi ślą swoich najlepszych ludzi, którzy mają zadbać, by wygrał kandydat, którego popierają. 

       Gra Anno Domini 1666 daje nam możliwość dowodzenia grupą bohaterów, wśród których znajdziesz między innymi postaci znane z kart Trylogii Sienkiewicza i powieści Alexandra Dumas’a.
Mamy między innymi odważnego pułkownika Wołodyjowskiego, jak i pomysłowego Pana Zagłobę, którzy stworzą grupę Obrońców Korony.
Z drugiej strony zestaw startowy pozwala Nam wcielić się w legendarnych Królewskich Muszkieterów na czele z Atosem, Portosem czy Aramisem. Mało?
       Jak przystało na jedno z najciekawszych miast europejskich, Wiedeń, obfituję w najemników i często niespodziewanych – sojuszników, którzy pomogą Nam w przekupstwach, zastraszaniu, rozwiązywaniu zagadek czy w walce w ciemnych zaułkach ulic.

      Tak, Wiedeń pełen jest niespodzianek i niebezpieczeństw…ale to zaledwie początek. Przygoda może zaprowadzić nas w ukraińskie stepy, do ogarniętego pożarem Londynu czy do Watykanu, gdzie coraz częściej docierają pogłoski o dziwnych, trudnych do wytłumaczenia zjawiskach. Kto wie, może i Anno Domini 1666 rzeczywiście odnosi się do imienia Bestii, o czym szepcze się wykonując znak krzyża?

       Nie wiem jak Wy, ale ja uległem temu klimatowi. Ciekawa historia to jednak nie wszystko.
Z Anno Domini 1666 otrzymujemy, jak wspominałem dwie frakcje figurek oraz plansze do gry, znaczniki, karty postaci, talie kart, i dużo, dużo dodatkowych elementów, które maja na zadaniu pomóc nam podczas prowadzenia rozgrywki. Zaznaczę tu, że przedstawione na zdjęciach elementy gry pochodzą z wersji BETA gry i do czasu początku Kickstartera/Wspieram.To mogą ulec kosmetycznym zmianom. Również przygotowywana jest WERSJA POLSKA gry.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.blogger.com zu laden.

Inhalt ladenBox: 12.5′ / 12,5′

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.blogger.com zu laden.

Inhalt laden
       Dołączone do zestawu plansze składają się z kwadratów, po których nasi dzielni bohaterowie będą się poruszać i wykorzystywać różne zdolności własne i taktyczne. Jest to dosyć powszechny i dobry motyw wykorzystywany w wielu grach planszowych do których dołączone są figurki.
Dwie dwustronne plansze przedstawiają 4 zupełnie inne lokalizacje, na których możemy toczyć swoje rozgrywki. Te, podzielone są na dwa rodzaje: Przygody (Adventures Scenarios) i Bitwy (Battle Scenarios). Każde posiadają oddzielne zasady toczenia gry, inne misje, które musimy wykonać oraz odmienne elementy terenu i przedmiotów, przedstawionych na żetonach i znacznikach.

       Sama rozgrywka składa się z tur, która podzielona jest na fazy (Kart, Inicjatywy, Akcji, Walki, Morale, Interakcji. Pozwolicie, że na samych zasadach gry skupie się przy kolejnej okazji z
Anno Domini 1666, skupiając się tym razem na zawartości boxu.

       Oprócz naszych imiennych bohaterów- Skrzetuski czy D’Artagnan, w skład naszej drużyny wchodzą stronnicy, czyli zwykli żołnierze. Każdy z modeli posiada swoją kartę postaci na której znajdują się ich statystyki i parametry. Mamy również wartości specjalne danych bohaterów, które pomagają i dają dodatnie modyfikatory przy wykonywaniu różnych akcji.        Kolejną talią kart są te z ekwipunkiem, który wykorzystują nasi bohaterowie. Pełno tu szabel, muszkietów, hełmów czy sztyletów. Jest także osławiony Zerwikaptur Pana Longinusa Podbipięty!        Na koniec moje ulubione dwie talie kart. Niby klasyczne, ale w zupełnie nieklasycznej oprawie graficznej nawiązującej do XVII wieku. Tylko Spójrzcie!

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.blogger.com zu laden.

Inhalt laden       Na koniec wrócę jeszcze do figurek (to co wargamingowe tygryski lubią najbardziej!).
Modele w boxie Anno Domini 1666 będą plastikowe. Dotyczy to obydwu frakcji- Obrońców Korony oraz Królewskich Muszkieterów, jak i wiedeńskich lokalsów (strażnicy, złodziej, kupiec, kurtyzana, urwis, bandyci). Obecnie możecie jeszcze kupić na stronie WARGAMERa modele w wersji metalowej. Moim skromnym zdaniem, szlifowanym już przeszło od 20 lat kolekcjonowania, malowania i grania w gry bitewne powiem zupełnie szczerze, że figurki prezentują się wspaniale.
Rzeźba jest wyraźna, opływowa i trzyma skalę 28-30 mm (nie jest na pewno przerysowana w stylu heroic). Malowanie ich to czysta przyjemność!
       Trzeba również dodać, że zestawy dodatkowe będą zawierały kolejne, unikalne frakcje takie jak Kozacy, Bractwo Złamanego Krzyża i wiele, wiele innych!

Poniżej przedstawiam również kilka moich wersji pomalowanych muszkieterów oraz ludności Wiednia.
       Mam nadzieję, ze spodoba Wam się klimat opisywanej gry, a dzisiejszy inboxing przyczyni się do wsparcia projektu na Kickstarterze oraz Wspieram.To. Ja zostałem oczarowany i możecie być pewni kolejnych wpisów poświęconych Anno Domini 1666, zarówno nowym frakcjom, jak i pojedynczym bohaterom znanym z kart historii czy literatury

Wiadomości na temat gry i nadchodzącej zbiórki znajdziecie poniżej:
The Locals / Lokalsi

Defenders of the Crown / Obrońcy Korony

Royal Musketeers / Królewscy Muszkieterzy

Portos

Aramis

Aramis

Burgher / Mieszczanin

Thief / Złodziej

Quoting or copying the following text and photos remember the author // Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze

Dieser Artikel stammt von einer der angeschlossenen Quellen. Bitte honoriere die Arbeit der Autoren indem du ihren Webseite besuchst.

Artikelquelle besuchen
Autor: DwarfCryptDwarfCryptDwarfCrypt

Powered by WPeMatico

Anzeige:
Eis.de