[ENG/PL] LOTR: Dáin II Ironfoot / Dáin II Żelazna Stopa (Games Workshop)„Bilbo Baggins: Who is that? He doesn’t look too happy.
Gandalf: It is Dain, Lord of the Ironhills. Thorin’s cousin.
Bilbo Baggins: Are they alike?
Gandalf: I always found Thorin the more reasonable of the two“.I warmly welcome!


I admit to you, my dears, that I do not remember when I bought a new miniatures. I am trying to gradually end the models I bought a long time ago and keep the stuff from the producers up to date.

That’s why, today on DwarfCrypt, a dwarf model purchased for the collection of my Durin’s Folk, in the climate of Hobbit and Lord of the Rings. The title Dain comes from the era before The Hobbit movie, which is why his appearance is not like the hero from the Peter Jackson’s film, and is the vision of a sculptor.

        I personally like this pattern, maybe not the resin Finecast that I painted (it has a lot of fukk up’s) but the whole is very majestic and worthy of the dwarven king.
And who was this legendary dwarf? Some stories below.

Dáin II IronFoot is a dwarf from the royal line of the Durina tribe (king in the years 2941 – 3019 and the sixth king under the mountain). He was the grandson of Gróra, the son of Nain, and after the death of his grandfather he became the ruler of the Iron Hills. Dáin was also the cousin of Thorin II Oak Shield and father Thorin III of the Stone Helm

After the Battle of the Five Army, as a result of which the kingdom of the dwarves of Erebor and the death of Thorin was recovered, Dain became the new king of the Durin Tribe and king under the Mountain. His reign led to the flowering of Erebór and the rebuilding of the dwarves‘ strength.
He kept close contacts with Dale and the elves. During the War of the Ring, he rejected the possibility of an alliance with Sauron and stood on the side of the forces of good, he died during the Battle of Dale.


Dwarves and Orcs Wars
He was the son of Nain. He was born in Iron Hills. Despite the young (for a dwarf) he took part in the war with orcs (2793-2799). In the battle in the Azanulbizar valley (2799) killed the orc leader, Azog. This act brought him great fame. In 2805, after the death of grandfather Grór (his father died in the battle for Azanulbizar), he took over the Iron Hills.

Battle of the Five Armies
Dáin became the ruler of Iron Hills. He ruled there until 2941. Then, on the news of Thorin II’s rebuilding, the Kingdom under the Mountain, and the killing of Smaug’s dragon, he hurried to Erebor, ready to support his relative in a conflict with people and elves for the wealth of Smaug’s dragon. However, in the face of an orcish invasion, he joined his former opponents and fought in the Battle of the Five Armies.

War of the Ring
After Thorin’s death, Dáin became the new King of the Mountain. As he was the rightful heir of Durin, he also stood at the head of the Durina tribe. He shared the riches of the dragon with people and elves fairly. Dáin turned out to be an excellent and wise monarch. He gave Bard and Archer one fourteenth dragon’s treasure, as he was full of legal successor to Girion, ruler of Dale. During his reign, Erebór re-blossomed, and the dwarves lived in great abundance. He maintained friendship with the kings of Dale, successors of Bard and Archer: with his son Bain and his grandson Brand. In 2989, he reluctantly allowed Balin to join the royal family of Durin, for an expedition to Moria.

       In 3017 of the Third Age, a messenger from Mordor arrived to King Dáin. He offered the dwarves their lost rings of power in exchange for information about the hobbit tribe. He also expected an alliance between Sauron and the dwarves, wishing to receive the One Ring as a friendship, which the dwarves would take away from his confidant by force or by goodness. Dáin only replied to the envoy that he must think about the conditions set for him.

        In 3019, when Dale attacked the northern army of Mordor, he supported King Brand. Despite his old age, Dáin extremely heroically fought in the Battle of Dale, but unfortunately died in this battle, along with his ally King Dale Brand. His son was Thorin III Stone Helmet.

Dáin II Ironfoot from Hobbit movie / Dáin II Żelazna Stopa z filmu Hobbit


„Bilbo Baggins: Kto to jest? Nie wygląda na zbyt szczęśliwego.
Gandalf: To Dain, Władca Żelaznych Wzgórz. Kuzyn Thorina.
Bilbo Baggins: Czy są podobni?
Gandalf: Zawsze uważałem Thorina za rozsądniejszego z tych dwóch“.
Witam wszystkim serdecznie!


Przyznam się Wam moi mili, że nie pamiętam już kiedy kupiłem nową figurkę. Staram się stopniowo kończyć modele zakupione dawno temu i malować na bieżąco stuff uzyskiwany od producentów.
       
       Dlatego dziś na DwarfCrypt model krasnoluda zakupiony do kolekcji mojego Ludu Durina, w klimacie Hobbita i Władcy Pierścieni. Tytułowy Dain pochodzi jeszcze z epoki z przed filmu Hobbit, dlatego jego wygląd nie przypomina bohatera z filmu Petera Jacksona, a jest wizją rzeźbiarza.
       Mi osobiście bardzo się podoba ten wzór, może niekoniecznie żywiczny Finecast, który malowałem (posiada dużo fukk upów) ale całokształt jest bardzo majestatyczny i godny krasnoludzkiego króla. 
A kim był ten legendarny krasnolud? Nieco historii poniżej.

Dáin II Żelazna Stopa jest krasnoludem z królewskiej linii plemienia Durina (król w latach 2941 – 3019 oraz szóstym Król pod Górą). Był wnukiem Gróra, syn Naina, a po śmierci dziadka został władcą Żelaznych Wzgórz. Dáin był również kuzynem Thorina II Dębowej Tarczy, oraz ojcem Thorin III Kamiennego Hełma
Po Bitwie Pięciu Armii w wyniku której odzyskane zostało królestwo krasnoludów Erebor, ale i śmierci Thorina, Dain został nowym królem Plemienia Durina i królem pod Górą. Jego panowanie doprowadziło do rozkwitu Ereboru i odbudowania siły krasnoludów. Utrzymywał bliskie kontakty z Dale i elfami. W czasie Wojny o Pierścień odrzucił możliwość sojuszu z Sauronem i stanął po stronie sił dobra, zginął w czasie bitwy o Dale.

Wojna Krasnoludów z Orkami
Był synem Náina. Urodził się w Żelaznych Wzgórzach. Mimo młodego (jak na krasnoluda) wieku wziął udział w wojnie z orkami (2793-2799). W bitwie w dolinie Azanulbizar (2799 rok) zabił wodza orków, Azoga. Czyn ten przyniósł mu wielką sławę. W 2805 roku, po śmierci dziadka Gróra (ojciec jego bowiem zginął w bitwie o Azanulbizar) objął władzę nad Żelaznymi Wzgórzami.

Bitwa Pięciu Armii
Dáin został władcą Żelaznych Wzgórz. Spokojnie władał tam, aż do 2941 roku. Wtedy to na wieść o odnowieniu przez Thorina II, Królestwa pod Górą, i zabicia smoka Smauga, pośpieszył do Ereboru, gotów zbrojnie wspomóc krewniaka w konflikcie z ludźmi i elfami o bogactwa smoka Smauga. Jednak w obliczu najazdu orków przyłączył się do wcześniejszych przeciwników i walczył w Bitwie Pięciu Armii.

Wojna o Pierścień 
Po śmierci Thorina to Dáin został nowym Królem pod Górą. Jako że był prawowitym spadkobiercą Durina, stanął również na czele plemienia Durina. Sprawiedliwie podzielił się bogactwami smoka z ludźmi i elfami. Dáin okazał się znakomitym i mądrym monarchą. Przekazał Bardowi I Łucznikowi jedną czternastą skarbu smoka, jako że był pełno prawnym spadkobiercą Giriona, władcy Dale. Za jego rządów nastąpił ponowny rozkwit Ereboru, a krasnoludowie żyli w wielkim dostatku. Utrzymywał on przyjaźń z królami Dale, następcami Barda I Łucznika: z jego synem Bainem i jego wnukiem Brandem. W 2989 roku niechętnie zezwolił Balinowi członkowi królewskiego rodu Durina, na wyprawę do Morii.

       W 3017 roku Trzeciej Ery do króla Dáina przybył posłaniec z Mordoru. Zaoferował krasnoludom utracone przez nich ongi pierścienie władzy w zamian za informacje na temat plemienia hobbitów. Oczekiwał również zawarcia sojuszu pomiędzy Sauronem a krasnoludami, chcąc otrzymać w poczet przyjaźni Jedyny Pierścień, który krasnoludy miałyby odebrać jego powiernikowi siłą, lub po dobroci. Dáin odpowiedział wysłannikowi tylko tyle, że musi przemyśleć postawione mu warunki.

       W 3019 roku, gdy Dale zaatakowała północna armia Mordoru, wsparł króla Branda. Mimo sędziwego wieku, Dáin niezwykle bohatersko walczył w bitwie o Dale, lecz niestety poległ w tej batalii, razem ze swym sojusznikiem królem Dale Brandem. Jego synem był Thorin III Kamienny Hełm.

Quoting or copying the following text and photos remember the author 🙂
Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze 🙂

                                                               

Dieser Artikel stammt von einer der angeschlossenen Quellen. Bitte honoriere die Arbeit der Autoren indem du ihren Webseite besuchst.

Artikelquelle besuchen
Autor: DwarfCryptDwarfCryptDwarfCrypt

Powered by WPeMatico

Anzeige:
Eis.de