[ENG/PL] Sacco di Roma / The Sack of Rome / Złupienie Rzymu (1527)

Hello everyone!

And invite you to the next dose of less known facts from history plus the first two completely new painted metal Landknechts models, about the history of which I wrote in THIS place.
I also think seriously about the use of the soldiers presented today, and the subsequent painted seven, as Stirland warriors, into the MoRdheim system, from the Warhammer universe.
A few words about the figures from Warlord Games themselves, which are sculpted quite well and have an interesting pose – like looters! I carved the city pavement from green stuff and I think it will be perfect for the streets of Italian cities and the cursed corners of the Old World.


I invite you to look at photos and a short text!

Sacco di Roma, is the general name for the conquest and looting of Rome in May 6-14, 1527 by the German-Spanish armies of Charles V during the war with France, Pope Clement VII and Italian cities (War of the League of Cognac). The barbaric destruction of the city put an end to the period of revival in Rome.

       In the morning of May 6, 1527, a storm of attacks on Rome from the area of the Holy Monastery began. Charles III de Bourbon, attack commander, was mortally wounded near the Torrione gate. After a moment’s hesitation, however, the Spanish mercenaries broke through Torrione’s gate, while Georg von Frundsberg’s Landsknechs rushed along the Borgo Santo Spirito road towards the Basilica of St. Peter.

The 189 Swiss Guard, by the command of Captain Kaspar Röista with the remnants of the Roman garrison, gave them fierce resistance.
The Swiss fought heroically, but ultimately the enormous numerical superiority of the advocates led to the total destruction of the unit. Only a dozen or so survived, who directly surrounded the pope and managed to lead him through Passetto di Borgo, or the secret passage connecting the Vatican with the Castel Sant’Angelo. After entering the Basilica, about 200 surviving escapees and soldiers were murdered – part of the massacre took place on the stairs leading to the main altar of the Basilica.

In memory of the heroic defense of the Basilica of St. Peter, where most of her defenders have fallen, on 6 May new members of the pope guard are sworn.

       After the brutal execution of about 1000 defenders of the pope’s capital and temples, intensive robbery and looting of the city lasting 8 days began. Churches, monasteries, and palaces were the first goal of the winners. Loots did not omit the tombs (including Pope, Juliusz II).
Another disgraceful aspect was the death of about 12,000. inhabitants of Rome. There have also been many atrocities and rapes.
        Opposite the fortress, where the Pope took refuge, were parodies of Catholic processions during which the Landsknechci shouted „Vivat Lutherus pontifex!„. The name of Luther was engraved with a sword on the famous fresco of „Benediction of the Blessed Sacrament„, and in other places engraved texts praising the Emperor Charles V. Very eloquently he described these terrible days prior to the monastery of Saint. Augustine: „Mali fuere Germani, pejores Itali, Hispani vero pessimi„. (Germans were bad, Italians were worse, and the Spaniards were the worst).

       Many thought that the announced Apocalypse came. The population of Rome fell after these events from 55 thousand. up to approx. 10,000. Many soldiers of the imperial army died in the following months (the occupation of the city lasted until February 1528) as a result of diseases caused by a large number of unburied bodies. The plundering expired only after eight months, when the food ran out and nothing worthwhile was there to take, and the city showed signs of plague. Countless treasures of art have been lost forever.

       On June 5, Pope Clement had to give up and accept the harsh conditions. Devotion of the fortresses: Ostia, Civitavecchia and Civita Castellana; the renunciation of the rights of the cities of Modena, Parma and Piacenza to the emperor; 400 thousand contribution ducats and a ransom for the release of the imprisoned; the Pope’s garrison was replaced by four companies of Germans and Spaniards, and of 200 landsknechts unit.

https://imgur.com/gallery/EfxRYlj
Sack of Rome, by Francisco Javier Amérigo Aparicio, 1884
Witam wszystkich serdecznie!
I zapraszam na kolejną dawkę mniej znanych faktów z historii plus pierwsze dwa zupełnie nowe pomalowane metalowe modele Lancknechtów, o historii których pisałem w TYM miejscu.
Myślę także poważnie nad wykorzystaniem przedstawionych dziś żołnierzy, jaki kolejnych malowanych siedmiu, jako wojaków Stirlandu do systemu MoRdheim, z uniwersum Warhammera. Słów kilka o samych figurkach od Warlord Games, które wyrzeźbione są całkiem nieźle oraz posiadają ciekawe pozy- wypisz wymaluj szabrownicy! Miejski bruk wyrzeźbiłem z green stuffu i myślę, że doskonale nada się na ulicę włoskich miast jak i przeklętych zakątków Starego Świata.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć i krótkiego tekstu!

Sacco di Roma, czyli z włoskiego, Złupienie Rzymu jet ogólną nazwą pod którą kryje się zdobycie i złupienie Rzymu w dniach 6–14 maja 1527 roku przez niemiecko-hiszpańskie wojska Karola V podczas wojny z Francją, papieżem Klemensem VII oraz miastami włoskimi (Wojna Ligi z Cognac). Barbarzyńskie zniszczenie miasta położyło kres epoce odrodzenia w Rzymie.

       Nad ranem 6 maja 1527 roku ruszyła nawałnica ataków na Rzym z rejonu Klasztoru Św. Onufrego na wzgórzu Janikulum (wł. Giancilo) na Zatybrzu, gdzie podczas jednego z wypadów Karol Burbon, głównodowodzący, został śmiertelnie ranny w pobliżu bramy Torrione.  Po chwili wahania jednak hiszpańscy najemnicy przedarli się przez bramę Torrione, podczas gdy landsknechci Georga von Frundsberga nacierali wzdłuż drogi Borgo Santo Spirito w kierunku Bazyliki Św. Piotra.
Gwardia Szwajcarska w liczbie 189 gwardzistów pod dowództwem kapitana Kaspara Röista z resztkami rzymskiego garnizonu stawiła im zacięty opór.
Szwajcarzy walczyli bohatersko, ale ostatecznie ogromna przewaga liczebna nacierających doprowadziła do całkowitego unicestwienia oddziału. Przeżyło tylko kilkunastu, którzy bezpośrednio otoczyli papieża i zdołali wyprowadzić go przez Passetto di Borgo,czyli  tajne przejście łączące Watykan z Zamkiem Świętego Anioła. Po wkroczeniu do Bazyliki wymordowano ok. 200 pozostających jeszcze przy życiu uciekinierów i żołnierzy – część masakry odbyła się na schodach prowadzących do głównego ołtarza Bazyliki.


Ku pamięci bohaterskiej obrony Bazyliki św. Piotra, gdzie poległa większość jej obrońców, 6 maja zaprzysięgani są nowi członkowie gwardii papieskiej


       Po brutalnej egzekucji ok. 1000 obrońców papieskiej stolicy i świątyń rozpoczęło się intensywne rabowanie i plądrowanie miasta trwające 8 dni. Kościoły, klasztory, pałace były pierwszym celem zwycięzców. Grabieże nie ominęły również grobowców (m.in. papieża Juliusza II). 
Kolejnym niechlubnym aspektem była śmierć ok. 12 tys. mieszkańców Rzymu. Doszło również do wielu okrucieństw i gwałtów.
       Naprzeciw twierdzy, gdzie schronił się papież urządzano parodie procesji katolickich, podczas których landsknechci krzyczeli „Vivat Lutherus pontifex!”. Imię Lutra zostało wyryte mieczem na słynnym fresku Rafaela „Dysputa o Najświętszym Sakramencie„, a w innych miejscach wyryto teksty wychwalające cesarza Karola V. Bardzo wymownie opisał te straszne dni przeor klasztoru Św. Augustyna: „Mali fuere Germani, pejores Itali, Hispani vero pessimi„. (Niemcy byli źli, Włosi jeszcze gorsi, a Hiszpanie najgorsi).

       Wielu sądziło, że nadeszła zapowiadana Apokalipsa. Populacja Rzymu spadła po tych wydarzeniach z 55 tys. do ok. 10 tys. Wielu żołnierzy armii cesarskiej zmarło w następnych miesiącach (okupacja miasta trwała aż do lutego 1528) na skutek chorób spowodowanych przez dużą liczbę nie pogrzebanych ciał. Rabowanie wygasło dopiero po ośmiu miesiącach, gdy skończyła się żywność i nic wartościowego nie było już do wzięcia, a w mieście pojawiły się oznaki zarazy. Niezliczone skarby sztuki zostały stracone na zawsze.

       5 czerwca, papież Klemens musiał się poddać i zaakceptować ciężkie warunki. Oddanie twierdz Ostia, Civitavecchia i Civita Castellana; zrzeczenie się praw do miast Modena, Parma i Piacenza na rzecz cesarza; 400 tys. dukatów kontrybucji oraz okup za uwolnienie uwięzionych; papieski garnizon został zastąpiony czterema kompaniami Niemców i Hiszpanów, a także oddziałem 200 landsknechtów.

A few to finish / Pozostali do skończenia

 Green Stuff, dry pigment and base made / Green Stuff, suchy pigment i podstawka zrobiona

Do poczytania:

Quoting or copying the following text and photos remember the author // Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze 

Dieser Artikel stammt von einer der angeschlossenen Quellen. Bitte honoriere die Arbeit der Autoren indem du ihren Webseite besuchst.

Artikelquelle besuchen
Autor: DwarfCryptDwarfCryptDwarfCrypt

Powered by WPeMatico

Anzeige:
Eis.de