[ENG/PL] SAGA: Aetius & Arthur: Owain mab Urien / Owain, syn Uriena (Footsore Miniatures – Late Roman Infantry Command #1)


Good morning!


Hello all my esteemed visitors and invite you to the first entry devoted to the times and the Arthurian legends. Briefly, if King Arthur and his company were in fact right in those days, soon after leaving the Roman army in Britain.
Thanks to Footsore Miniatures, for the Owain model and the music of the unit, I used the Late Roman Infantry Command.

       Owain was a mythical hero of the sixth century, the son of Urien of Rheged and Modron. He fought in his life with the North Britons against the Anglo-saxons.
Later, Hero was included in the Arthurian tales (also known as Ywain, Yvain, Ewain, or Uwain) and became the main heroine of the „Lady of the Fountain“ and „Sleep of Rhonabwa“. 

In the latter, he appears as the leader of a unit called the Raven, who fights with Arthur’s warriors, while Owain and the king play chess.It is possible, that the Ravens are not warriors, but the women of the Underworld, but his mother- Modron often changes into a raven and under that form promises to help Urien and his family if needed.

       Nearly all versions of the story of Arthur show Owain as the son of Urien and Arthur’s nephew . Later swtories also suggest that his mother was Morgan le Fay (or another sister of the old king).

       In later medieval versions of the story, Owain became Yvain and appeared in the poem „Chretiena de Troyes“ under that title: the story contained in it repeats the main themes presented in Mabinogion (a collection of medieval Welsh sage., Given by their first translator into English, Lady Charlotte Guest The first part of the Mabinogion is the Four Branches of the Mabinogi, the names of the Mabinogi, which are the names of the Mabinogi and contain many elements of the Celtic mythological tradition, including the two Welsh legends Cilhwch and Olwen and Sleep of Rhonabwa. the three pseudo-historical stories of Macsena Wlediga dream and Llud and Llefelys, or and Geraint and Enida, in which the influence of foreign literature is clearly visible).


Ywain (Owain) unwittingly battles Gawain, from Chrétien’s Yvain, the Knight of the Lion
Ywain (Owein) walczący nieświadomie z Gawainen


Dzień dobry!Witam wszystkich moich szacownych Odwiedzających i zapraszam do pierwszego wpisu poświęconego czasom i legendom około-arturiańskim. W skrócie, jeżeli faktycznie istniał król Artur i jego kompania to właśnie w tych czasach, niedługo po opuszczeniu wojsk rzymskich w Brytanii.
Dzięki Footsore Miniatures, za model Owaina oraz muzyka z oddziału posłużył mi zestaw Late Roman Infantry Command.


       Owain był mitycznym bohaterem z VI wieku, synem Uriena z Rheged i Modron. Walczył w swoim życiu z północnymi Brytami przeciw Anglom.
Później jego postać włączono do opowieści arturiańskich (znany jest także jako Ywain, Yvain, Ewain czy Uwain ) i stał się głównym bohaterem „Pani Fontanny“ oraz „Snu Rhonabwy“.
W tej ostatniej pojawia się jako przywódca oddziału zwanego Krukami, który walczy z ludźmi Artura, podczas gdy Owain i król grają w szachy.
Można przypuszczać, że Kruki to nie wojownicy, ale przebrane kobiety z Zaświatów, gdyż jego matka Modron, często zmieniała się w kruka i pod tą właśnie postacią obiecywała pomóc Urienowi i jego rodzinie, gdyby zaszła konieczność.

       Prawie wszystkie wersje opowieści o Arturze ukazują Owaina jako syna Urien i bratanka Artura. Późniejsze relacje wysuwają również przypuszczanie, że jego matką jest Morgan le Fay (lub inna siostra starego króla)

       W późniejszych średniowiecznych wersjach opowieści Owain stał się Yvainem i pojawił się w poemacie „Chretiena de Troyes“ pod tym właśnie tytułem: zawarta w nim historia powtarza zasadnicze wątki przedstawione w Mabinogion (zbiór średniowiecznych walijskich sag. Nazwę tę nadała ich pierwsza tłumaczka na język angielski, lady Charlotte Guest. Pierwszą część Mabinogionu stanowią Cztery gałęzie Mabinogi [wal. Pedair Cainc y Mabinogi], wobec których stosuje się nazwę Mabinogi. Zawierają one wiele elementów celtyckiej tradycji mitologicznej. W skład drugiej części wchodzą dwie walijskie legendy arturiańskie Cilhwch i Olwena oraz Sen Rhonabwy’ego, dwa pseudo-historyczne opowiadania Sen Macsena Wlediga i Historia Lluda i Llefelysa oraz opowieść Taliesin, w obecnych wydaniach często pomijana jako niepochodząca z tych samych manuskryptów, co pozostałe opowieści. Część trzecia to trzy tzw. romanse arturiańskie Pani Źródła, Peredur syn Efrawga oraz Geraint i Enida, w których wyraźne są wpływy literatury obcej).

       Owain zmarł w 595 roku. Przypuszcza się, że został pochowany w Llan-Forfael lub Llan-Heledd, które według tradycji znajdują się obecnie na cmentarzu św. Andrzeja w Penrith.

Polecam do poczytania:

Quoting or copying the following text and photos remember the author 🙂 
Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze 🙂


Dieser Artikel stammt von einer der angeschlossenen Quellen. Bitte honoriere die Arbeit der Autoren indem du ihren Webseite besuchst.

Artikelquelle besuchen
Autor: DwarfCryptDwarfCryptDwarfCrypt

Powered by WPeMatico

Anzeige:
Eis.de