[ENG/PL] The Way of the Samurai / Droga Samuraja (Ronin Bushi Buntai #1)Ohayōgozaimasu!
„Sword is the soul of a samurai, If one forgets or lose him, will not be forgiven“   -testament of shogun Ieyasu Tokugawa (fragment)

Today at DwarfCrypt I invite you to a trip to the country of the Cherry Blossom in feudal period. To tell this story I will use freshly painted miniatures from North Star Military Miniatures to Ronin game, which I unpacked in this place. The Samurai, because of them, is one of the most recognizable social groups in history. But from the beginning …

            The Samurai, the warrior, is a widely spread name in the West, the name of a feudal Japanese knight in Japan, commonly called Bushi, which I admit very much and I would like to use this phrase interchangeably.
This name has changed over time with the phonetic change in samurai, which means „serve you„.
Originally, it meant a steward serving the highest Japanese dignitaries. They were also imperial guards called gosho-zamurai.

            The symbol of Bushi’s position was a samurai katana and a short wakizashi sword, together forming a set called daishō. Their wearing was the right and duty of Japanese warriors. Daishō was not just a weapon. They were said to be the samurai soul, so the samurai were strongly associated with their swords and surrounded them with deep respect. This extraordinary bond can be seen in many books and practically every Samurai movie. Even the culture of the West has adapted the myth of the Samurai in such film images as Kill Bill and my favorite (except for every film by master Akira Kurosawa) Ghost Dog.

            Interestingly, the characteristic of the samurai was their haircut, which was hair stuck to the top of the head and shaved in front, over the forehead. They also wore costumes consisting of, among others. Hakama trousers, kamishimo waistcoats, often with a kamon (coat of arms / family coat), and other accessories such as the amulet of happiness hanging around the neck.

           The Samurai Ō-yoroi armor consists of many segments, mostly metal, which were covered with leather and varnished, and then combined with thick silk and leather straps. These strips – brightly colored – were decorative elements of armor. I tried to get this effect on the miniatures below.

           There were many martial arts schools in Japan. A skilled samurai was able to kill an opponent just after the first blow, and even cut him in half, along the top of his head. These deadly skills were due to the battle method, which consisted mostly in identifying the school the opponent was learning and the techniques used by him, so that the samurai could quickly apply the developed counter strike method. Due to the nature of this battle, which was designed to kill almost one sword, it was deadly for both sides.
The samurai was educated not only in the use of the sword, but also with the bow (jumi), as well as other weapons such as a spear called yari, a blade called a naginata or a tessen.

           The basic laws of the samurai are contained in the bushidō canon, which teaches the basic principles of a warrior’s path. There were also other works describing the principles that the samurai should follow. These included Gorin-no Sho (Book of Five Circles) and Hagakure (Hidden in Letterman).
The main principle of the codes was fidelity to his master and absolute submission. In the samurai battle, he could not feel the fear of death (as did the seppuku), he could not capitulate in battle, for it would be a dishonorable solution.
The Samurai were educated in the direction of learning bushidō, taught among others reading, writing, calligraphy, literature, music, rhetoric, tactics, law, medicine, mathematics and tea. They were also taught Japanese and Chinese poetry.

And what is your favorite movie in the spirit of bushi?

http://meigetsuleliana.blogspot.com/p/iaido.html

http://flash24.dreamx.com

„Miecz jest duszą samuraja, Jeżeli ktoś o nim zapomni lub go utraci nie będzie mu to odpuszczone“   

-fragment testamentu szoguna Ieyasu Tokugawa 

Dziś na DwarfCrypt zapraszam na podróż do kraju Kwitnącej Wiśni okresu feudalnego. Do opowiedzenia tej historii posłużą mi świeżo pomalowane figurki od North Star Military Miniatures z gry Ronin, którą rozpakowywałem w TYM miejscu. Samuraje, bo o nich mowa, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych grup społecznych w historii. Ale od początku...

             Samuraj, czyli inaczej wojownik jest st to szeroko rozpowszechniona na Zachodzie nazwa feudalnego rycerza japońskiego – w Japonii przeważnie nazywanego Bushi, co przyznam się bardzo mi się podoba i zdarzy mi się zamiennie użyć tego zwrotu.
Nazwa ta przeszła z czasem zmianę fonetyczną w samurau, co znaczy „służyć panu„.
Pierwotnie znaczyła świtę służącą najwyższym dostojnikom japońskim. Byli także gwardią cesarską tzw gosho-zamurai.

            Symbolem pozycji Bushi była samurajska szabla katana i krótki miecz wakizashi, razem stanowiące komplet zwany daishō. Ich noszenie było prawem i obowiązkiem japońskich wojowników. Daishō nie były tylko bronią. Mówiono o nich, że stanowią duszę samuraja, toteż samuraje byli silnie związani ze swoimi mieczami i otaczali je głęboką czcią. Tą niezwykłą więź możecie zobaczyć w wielu książkach i praktycznie w każdym filmie o Samurajach. Nawet kultura zachody zaadaptowała mit Samuraja w takich obrazach filmowych jak Kill Bill czy mój ulubiony (oprócz każdego filmu mistrza Akira Kurosawy) Ghost Dog. Droga Samuraja.


           Co ciekawe, charakterystyczna dla samurajów była ich fryzura, czyli włosy upięte na czubku głowy i wygolone z przodu, nad czołem. Nosili również strój składający się m.in. ze spodni hakama, kamizelki kamishimo, na których widniał często kamon (herb klanu/rodziny), i innych dodatków takich jak np. amulet szczęścia wieszany na szyi.


Samurajska zbroja Ō-yoroi składa się z wielu segmentów, głównie metalowych, które pokrywano skórą i lakierowano, po czym łączono za pomocą grubych pasków z jedwabiu i skóry. Paski te − jaskrawo kolorowane − stanowiły element dekoracyjny zbroi. Próbowałem uzyskać ten efekt na figurkach poniżej.

            Istniało w Japonii bardzo wiele szkół walki. Wprawny samuraj potrafił zabić przeciwnika już za pierwszym ciosem, a nawet jednym cięciem przeciąć go na pół, wzdłuż od czubka głowy. Owe śmiercionośne umiejętności wynikały ze sposobu walki, który polegał przede wszystkim na rozpoznaniu szkoły w jakiej kształcił się oponent, a co za tym idzie używanej przezeń techniki, dzięki czemu samuraj mógł błyskawicznie zastosować opracowaną metodę kontrataku. Ze względu na charakter tej walki, nastawionej na zadanie śmierci niemal jednym ruchem miecza, bywało, że kończyła się ona zgonem dla obu stron…
Samuraj kształcony był nie tylko w posługiwaniu się mieczem, ale także łukiem (jumi), jak również innymi rodzajami broni, jak np.: włócznia zwana yari, broń drzewcowa o nazwie naginata, czy wachlarz bojowy tessen.

            Podstawowe prawa samuraja zawarte były w kanonie bushidō, wykładającym podstawowe zasady drogi wojownika. Istniały również inne dzieła, opisujące zasady, jakimi powinien się kierować samuraj. Były to między innymi utwory Gorin-no Sho (Księga pięciu kręgów) oraz Hagakure (Ukryte w listowiu).
Główną zasadą kodeksów była wierność swemu panu i bezwzględne podporządkowanie się. W walce samuraj nie mógł odczuwać lęku przed śmiercią (podobnie jak podczas popełniania seppuku), nie mógł kapitulować w walce, byłoby to bowiem rozwiązanie niehonorowe.
Samuraje byli kształceni w kierunku poznania bushidō, uczono ich między innymi czytania, pisania, sztuki kaligrafii, literatury, muzyki, retoryki, taktyki, prawa, medycyny, matematyki oraz parzenia herbaty. Wykładano im także poezję japońską i chińską.

A jaki jest wasz ulubiony film w duchu bushi?

Coś do poczytania:

Quoting or copying the following text and photos remember the author 🙂 
Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze 🙂

Dieser Artikel stammt von einer der angeschlossenen Quellen. Bitte honoriere die Arbeit der Autoren indem du ihren Webseite besuchst.

Artikelquelle besuchen
Autor: DwarfCryptDwarfCryptDwarfCrypt

Powered by WPeMatico

Anzeige:
Eis.de