[ENG/PL] What is it you wish to ask the gods? / O co chcesz prosić bogów? (Gripping Beast Saga Pagan Priest)


„Ragnar, I have heard many of your stories, but tell me, what is Ragnarök? I have heard mention of it several times, but so far no one has explained the meaning to me.“
Ragnar -„Let’s show this ignorant Christian what Ragnarök is.“ Vikings. Season 1 Episode 6

Hello everyone. An the DwarfCrypt fan page on FB I mentioned a shipment from Gripping Beast. Today I invite you to the first entry devoted to the received batch of figurines, including … a model of the nordic priest, and the seer. This mysterious group of soothsayers, and above all the hangers in the Viking age, I will devote this entry.

          The soothsayer / seer, in Old Norse and Old Icelandic is Völva. She had the gift of seeing the past and the future, as well as interpreting the events of the present. She wielded Völ – magic wand, and Völva- the woman wielding a magic wand, was said to be speaking.
Hangout characters appear in Eddas, but also in many Sagas. They have become an indispensable element of the culture and beliefs of the Nordic world.

         Julius Caesar in his memoirs „Gallic Wars“ and Tacitus in „Germania“ mentions the powerful priests-soothsayers. Unfortunately, their ancient name was not mentioned, apart from the function they performed in societies so-called „Barbarians.“ And treated equally with the chiefs or priestesses. Later, in the Middle Ages, Völva was transformed into witche and was fought by the church.

       According to Nordic Mythology, all-male father Odin gave Völvs (and their male counterparts) power and learned to use the Runes. Runes had (have?) Powerful power and were used (mainly) for prophetic purposes.
From time to time, from the simple rune marks, several variants of runic sets, known as FUTHARK, have appeared – runic alphabets.
The name FUTHARK comes from the first seven runes – Fehu, Uruz, Tiwaz, Hagal, Ar, Kennaz. The most common Futharkes are:
Futhark Elder (Classic / Elder – 24 + 1 symbols)
It contains 24 runes plus an „empty run“ – Wyrd – dest / unknown / not yet discovered before the world), called by some of Odin’s runes.
You can read more about RUNs here.
          Men’s hangers (feminine too!) Aroused respect, but also the fear in the community in which they lived. This was influenced by shamanic practices – traveling in time and space, outside of one’s own body, but also with the dead and other beings not from this world.

        This group transposed specific herbs and consumed hallucinogenic mushrooms. They often spoke in an incomprehensible language and preached with Runes or chanted magic spells. No wonder ordinary people feared them, and the rulers sought their advice and often made no important decision without consulting Völva or the poets.

Oh, do not many politicians still do that? Ragnarök incoming…

Today’s painted model has its prototype in the Seer character of the famous Viking series
Przedstawiony dziś pomalowany model ma swój pierwowzór w postaci wieszcza znanego z serialu Wikingowie


„Ragnar, słyszałem wiele twoich opowieści, ale powiedz mi, czym jest Ragnarök? Słyszałem kilka razy wzmianki o tym, ale jak dotąd nikt mi nie wyjaśnił“.
Ragnar – „Pokażmy temu nieświadomemu Chrześcijaninowi, czym jest Ragnarök.“. Wikingowie. Sezon 1, odcinek 6.

Witam wszystkim serdecznie. Na fan page’u DwarfCrypt na FB wspominałem o przesyłce z Gripping Beast. Dziś zapraszam do pierwszego wpisu poświęconego otrzymanej partii figurek, w tym… model nordyckiego kapłana, wieszcza i mędrca. Właśnie tej tajemniczej grupie wieszczy, ale i przede wszystkim wieszczek w erze wikingów poświęcę niniejszy wpis.

         Wieszczka, czyli ze staronordyckiego i staroislandzkiego Völva posiadała dar widzenia przeszłości i przyszłości, a także interpretowania wydarzeń teraźniejszych. Dzierżyła magiczną różdżkę Völ, i przyjęło się mówić Völva – kobieta dzierżąca magiczną różdżkę.
Postaci wieszczek pojawiają się w Eddach, ale i w wielu Sagach. Stały się nieoderwanym elementem kultury i wierzeń świata nordyckiego. 


          Co ciekawe wspomina już o potężnych wieszczkach Juliusz Cezar w swoich pamiętnikach „Wojna Galijska“ czy Tacyt w „Germanii„. Niestety ich starożytnej nazwy nie wymieniono, poza funkcją jakie pełniły w społeczeństwach tzw. „barbarzyńców“. A traktowane były na równo z wodzami czy kapłankami. Nieco później, w średniowieczu, Völva przekształcona została w czarownice i zwalczana była przez kościół.

         Według Mitologii Nordyckiej sam wszech-ojciec Odyn podarował Völvą ( i ich męskim odpowiednikom ) moc i nauczył posługiwania się Runami. Runy posiadały (posiadają?) potężną moc i używane były (są) głównie w celach wróżebnych. 
Z biegiem czasu z prostych runicznych znaków wyłoniło się kilka odmian zestawów runicznych zwanych- Futharkami – alfabetami runicznymi.
Nazwa FUTHARK wywodzi się z pierwszych siedmiu run – Fehu, Uruz, Tiwaz, Hagal, Ar, Kennaz. Najczęściej spotykanymi  Futharkami są:
Futhark Starszy (Klasyczny / Starszy – 24+1 symboli)
Zawiera on 24 runy plus „pustą runę“ – Wyrd –  los / nieznane/nie odkryte jeszcze przed światem), nazywaną przez niektórych runą Odyna.

Więcej o RUNACH możecie przeczytać w tym miejscu.

          Męscy Wieszcze (kobiece również!) wzbudzali szacunek, ale i strach pośród społeczności, w której żyli. Wpływały na to praktyki szamańskie- podróże w czasie i przestrzeni, poza własnym ciałem, ale i obcowanie ze zmarłymi i innymi istotami nie z tego świata. 

          Grupa ta wprowadzała się w trans paląc specyficzne zioła i spożywając grzyby halucynogenne. Mówiła wówczas często w niezrozumiałym języku i przepowiadała z Run lub intonowała magiczne zaklęcia. Nic dziwnego, że zwykli ludzie bali się ich, a władcy zasięgali ich rad i często nie podejmowali żadnej ważnej decyzji bez konsultacji z Völvą lub wieszczami. 

Oh zaraz, czy wielu polityków nie robi tego nadal? Ragnarök jest blisko…

Coś do poczytania:

Quoting or copying the following text and photos remember the author 🙂 
Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze 🙂

Dieser Artikel stammt von einer der angeschlossenen Quellen. Bitte honoriere die Arbeit der Autoren indem du ihren Webseite besuchst.

Artikelquelle besuchen
Autor: DwarfCryptDwarfCryptDwarfCrypt

Powered by WPeMatico

Anzeige:
Eis.de