[ENG/PL] You came to the wrong neighborhood, Stalker… / Odwiedziłeś złą okolicę, Stalkerze…(Poxwalkers #1)

“Where must we go, we who wander this wasteland, in search of our better selves.” Mad Max: Fury Road

          I welcome all of you cordially and invite you without undue admission to the first of a series of postings devoted to the world after nuclear attack (and not only). Something in pop culture we have known from good years under the hashtag #postapo. Today I bend over Stalker. Perhaps also You, ladies, visited Stalker, a stalker, sickly and anxious to your attention.
Our post-apocalyptic Stalker, popularized by Russian science fiction writers Arkadija and Boris Strugacki in the novel „Roadside Picnic“. Nowadays in mass culture means an armed and trained seeker-adventurer traversing post-atomic contaminated off-road.

         On their way, they can also meet radiation mutants and other creatures, side effects of various crazy experiments. To these characters, in today’s entry, I used the first two Poxwalkers (Games Workshop), from which paint I am very satisfied.

         Stalkers, observers are people who are involved in, for example, „Zones“ of unusual items. The Zone was the place where alien civilization landed, leaving behind many strange objects with unequaled qualities. These items were of great value on the black market.
Stalkers also use a slang, some items brought out of the Zone are called „hollow“, „hollow“, „clip“, „scabies“. There were many traps in the Zone, with their names like „squeeze“, „bald“. As a hermetic group acting on the legal front and hiding their actions, they have nicknames.

        The Stalker term now functions in the mass culture (apart from its main meanings, ie, persecutors) to define a specific type of adventurer, seeker and militarist. In this sense, it occurs in a number of literary, musical and other works.

Stalker by Tarkowski
The main character of his latest Soviet-made movie, Stalker, Andrei Tarkovsky has made Stalker, loosely based on the story of the plot taken from Strugacki’s book.

Novels from the Metro 2033 Universe 
Stalkers also appear in Dmitry Głuchowski’s novel. In 2033 the Stalkers are the only ones going out to the surface. They bring to the subway everything that has some value for the rest of the people.

Series of computer games S.T.A.L.K.E.R.
In the series of computer games S.T.A.L.K.E.R. Ukrainian GSC Game World depicting the events that followed several years after the Chernobyl Nuclear Power Plant disaster, the player can take on Stalker. Most of the characters in the Zon are also Stalkers who search for artifacts, strange objects and treasures that are willing to buy various organizations.


„Gdzie mamy pójść, my, którzy wędrujemy na tym pustkowiu, w poszukiwaniu lepszych sobie.“ Mad Max: Na drodze gniewu


 Witam wszystkich serdecznie i zapraszam bez zbędnych ceregieli do pierwszego z szeregu wpisów poświęconemu światu po zagładzie nuklearnej (i nie tylko). Coś co w popkulturze znamy już od dobrych lat pod hashtagiem #postapo. Dziś pochylę się nad postacią Stalkera. Być może i Wy drogie odwiedzające Panie miałyście kiedyś do czynienia ze Stalkerem, czyli prześladowcą, chorobliwie pragnących waszej uwagi.
         Nasz post-apokaliptyczny Stalker, spopularyzowany został przez rosyjskich pisarzy fantastyki naukowej Arkadija i Borisa Strugackich w powieści „Piknik na skraju drogi“. Obecnie w kulturze masowej oznacza uzbrojonego i wytrenowanego poszukiwacza-awanturnika przemierzającego post-atomowe skażone bezdroża.

          Na swojej drodze mogą spotykać również mutanty popromienne i inne stwory, efekty uboczne różnych szalonych eksperymentów. Do owych postaci, w dzisiejszym wpisie, posłużyli mi pierwsi dwaj Kiło-Wędrowcy/Poxwalkers (Games Workshop), z których pomalowania jestem bardzo zadowolony.

      Prześladowcy, obserwatorzy są osobami trudniącymi się np. przemytem z tzw. „Strefy“ niezwykłych przedmiotów. Strefa była miejscem, gdzie wylądowała obca cywilizacja pozostawiając po sobie wiele dziwnych przedmiotów o niespotykanych cechach. Przedmioty te miały bardzo dużą wartość na czarnym rynku.
Stalkerzy posługują się również swoistym slangiem, niektóre przedmioty wyniesione ze Strefy nazywano: „pustak“, „owak“, „spinacz“, „świerzb“. W Strefie czyhało na nich wiele pułapek, które też doczekały się swoich nazw, jak „wyżymaczka“, „łysica“. Jako hermetyczna grupa działająca na granicy prawa i ukrywająca swoje działania posiadają oni pseudonimy.

           Termin Stalker funkcjonuje obecnie w kulturze masowej (oprócz swojego głównego znaczenia czyli prześladowcy) na określenie specyficznego rodzaju awanturnika, poszukiwacza i militarysty. W tym znaczeniu występuje w szeregu utworów literackich, muzycznych i innych.

Stalker Tarkowskiego
Głównym bohaterem swojego ostatniego filmu nakręconego w ZSRR, zatytułowanego Stalker, Andriej Tarkowski uczynił właśnie Stalkera, luźno opierając fabułę utworu na pomysłach zaczerpniętych z książki Strugackich.

Powieści z uniwersum Metro 2033
W powieści Dmitrija Głuchowskiego również pojawiają się Stalkerzy. W Metrze 2033 Stalkerzy jako jedyni wychodzą na powierzchnię. Przynoszą do metra wszystko co ma jakąś wartość dla pozostałych przy życiu ludzi. 

Seria gier komputerowych S.T.A.L.K.E.R.
W serii gier komputerowych S.T.A.L.K.E.R. ukraińskiego studia GSC Game World obrazującej wydarzenia, które nastąpiły po kilkunastu latach od katastrofy elektrowni jądrowej w Czarnobylu, gracz może wcielić się w Stalkera. Większość postaci w Zonie to również Stalkerzy zajmujący się poszukiwaniem artefaktów, dziwnych przedmiotów i skarbów, które chętnie kupują przeróżne organizacje.Ruin Raiders from Lead Adventure

For the history lovers, 10 Pfenning from the German Reich from 1876
 Dla miłośników historii 10 Pfenningów z Rzeszy Niemieckiej z 1876 roku


I co szanowni goście myślą? 🙂
And what dear guests think? 🙂Coś do polecenia:

Dieser Artikel stammt von einer der angeschlossenen Quellen. Bitte honoriere die Arbeit der Autoren indem du ihren Webseite besuchst.

Artikelquelle besuchen
Autor: DwarfCryptDwarfCryptDwarfCrypt

Powered by WPeMatico

Anzeige:
Eis.de