Ronin: Bushi Buntai (North Star Military Figures In Box / rozpakowanie)


Hello everyone!


Thanks to courtesy of Nick and the North Star Military Figures team, I was given a nice gift in the form of figurines to one of my favorite games – Ronin. A system based on the battles of small groups of soldiers, warriors or monks in the samurai era in feudal Japan. These captured me with a fantastic atmosphere known from such masterpieces as Akiro Kurosawa movies like, Seven Samurai
(Shichinin no samurai) or Sanjūrō, samurai from nowhere (Tsubaki Sanjūrō) and beautiful Japanese models. Below I will present.


Ronin’s kits are packed in a tasteful box with pictures of painted figures for a faction. Currently we have the following choices: Sohei Monk Buntai, Bandit Buntai, Bushi Buntai, Koryu Buntai, Ming Chinese Buntai, Korean Buntai.
The above-mentioned team already had the pleasure of painting and describing on dwarfcrypt.Witam wszystkich!


Dzięki uprzejmości Nicka i ekipy North Star Military Figures zostałem obdarowany miłym giftem w postaci figurek do jednej z moich ulubionych gier – Ronin. System bazujący na walkach niedużych grup żołnierzy, wojowników czy mnichów w erze samurajów w feudalnej Japonii ujął mnie fantastycznym klimatem znanym z takich arcydzieł Akiro Kurosawy jak Siedmiu Samurajów (Shichinin no samurai) czy Sanjūrō, samuraj znikąd (Tsubaki Sanjūrō) oraz pięknymi modelami Japończyków, które poniżej przedstawię.

Zestawy do Ronina zapakowane są w gustowne pudełko ze zdjęciami pomalowanych figurek do danej frakcji. Obecnie mamy do wyboru następujące: Sohei Monk Buntai, Bandit Buntai, Bushi Buntai, Koryu Buntai, Ming Chinese Buntai, Korean Buntai.
Wyróżnione wyżej drużyny miałem już dużą przyjemność malować i opisywać na dwarfcrypt.

Today, I am going to onbox Bushi Buntai, professional soldiers – Samurai and Ashigaru (light infantry) serving a single Lord or daimyo (influential land ruler)
Ashigaru, the most common unit in feudal Japan, armed with mass-produced weapons (most commonly Yari (spear) and Yumi (bow))
In the set we have 6 soldiers armed with teppo (firearm), yumi (bow) and yari (spear)


Dziś natomiast rozpakuję Bushi Buntai, czyli zawodowych żołnierzy – Samurajów oraz Ashigaru (lekka piechota) służących pojedynczemu Panu lub daimyo (wpływowy władca ziemski)
Ashigaru, najbardziej powszechna jednostka w feudalnej Japonii, uzbrojona w masowo produkowaną broń (najczęściej włócznia Yari oraz łuk Yumi)
W zestawie mamy 6 żołnierzy uzbrojonych w teppo (broń palna), yumi (łuk) oraz yari (włócznia)

Ashigaru, light infranty / Ashigaru, lekka piechota
Samurai, the warrior. This is a widespread name in the West the name of the feudal Japanese knight. The samurai’s symbol was a samurai katana saber and a short wakizashi sword, together forming a set called daishō. Their wearing was the right and duty of Japanese warriors. Daishō was not just a weapon. They were said to be the samurai soul, so the samurai were strongly associated with their swords and surrounded them with deep respect.There were many martial arts schools. A skilled samurai was able to kill an opponent just after the first blow, even with one cut cut him in half, from the top of his head. These deadly skills stemmed from a battle style that consisted mainly of identifying the school the opponent was learning and the techniques used by him, so that the samurai could quickly apply the developed counter-attack method. Due to the nature of this fight, which was designed to kill almost one sword, it sometimes ended in death for both sides.

In the box we get two samurai in full armament with a traditional katana in hand.

Samuraj, czyli wojownik. Jest to szeroko rozpowszechniona na Zachodzie nazwa feudalnego rycerza japońskiego. Symbolem pozycji samurajów była samurajska szabla katana i krótki miecz wakizashi, razem stanowiące komplet zwany daishō. Ich noszenie było prawem i obowiązkiem japońskich wojowników. Daishō nie były tylko bronią. Mówiono o nich, że stanowią duszę samuraja, toteż samuraje byli silnie związani ze swoimi mieczami i otaczali je głęboką czcią.
Istniało bardzo wiele szkół walki. Wprawny samuraj potrafił zabić przeciwnika już za pierwszym ciosem, ponoć nawet jednym cięciem przeciąć go na pół, wzdłuż od czubka głowy. Owe śmiercionośne umiejętności wynikały ze sposobu walki, który polegał przede wszystkim na rozpoznaniu szkoły w jakiej kształcił się oponent, a co za tym idzie używanej przezeń techniki, dzięki czemu samuraj mógł błyskawicznie zastosować opracowaną metodę kontrataku. Ze względu na charakter tej walki, nastawionej na zadanie śmierci niemal jednym ruchem miecza, bywało, że kończyła się ona zgonem dla obu stron…

W pudełku dostajemy dwóch samurajów w pełnym uzbrojeniu z tradycyjną kataną w ręku.

Hatamoto and the two samurai / Hatamoto i dwóch samurajów


Hatamoto, a senior samurai, watches over the whole band. The privilege he possessed, for example, the possibility of an audience with Shogun, or a significantly higher income than the ordinary samurai.
More stories and trivia will be presented by the painted models of a given social group. There will be an opportunity to look at the differences of the social classes more broadly and see if it was possible to „advance“ from Ashigar to the Samurai.


Nad całością bandy czuwa Hatamoto, czyli wyższy rangą samuraj. Z przywileju jakie posiadał to np. możliwość audiencji u Szoguna czy zdecydowanie wyższy dochód od zwykłego samuraja.
Więcej historii i ciekawostek przedstawie przy okazji pomalowanych modeli z danej grupy społecznej. Będzie okazja na szersze przyjrzenie się różnicom klas społecznych oraz zobaczymy, czy można było „awansować“ z Ashigaru na Samuraja.


Price for 9 models (every other) on a scale of 28mm, made of white metal, with attention to the highest level (no underdevelopment, lightweight remnants of the cast removed with no problem with a modeler knife) is
£22.00(North Star)
Cena za 9 modeli (każdy inny) w skali 28mm, wykonanych z białego metalu, z dbałością o najwyższy poziom (brak niedolewek, a lekkie pozostałości po odlewie usuwamy bez problemu nożykiem) to 121 zł (Wargamer)


Battle report from the Ronin game you will find in a dwarfcrypt in this place. Last but not least, some comparative pictures with finished painted miniatures from other feudal factions of Japan. To be written!

Relację z potyczki w grę Ronin znajdziecie na dwarfcrypt w TYM MIEJSCU. Na koniec jeszcze kilka zdjęć porównawczych z gotowymi pomalowanymi miniaturami z innych frakcji feudalnej Japonii. Do napisania!

Dieser Artikel stammt von einer der angeschlossenen Quellen. Bitte honoriere die Arbeit der Autoren indem du ihren Webseite besuchst.

Artikelquelle besuchen
Autor: DwarfCryptDwarfCryptDwarfCrypt

Powered by WPeMatico

Anzeige:
Eis.de