<div>The murder of Leszek the White / Zabójstwo Leszka Białego (1227) (Footsore Miniatures & Games)</div>

The murder of Leszek the White / Zabójstwo Leszka Białego (1227) (Footsore Miniatures & Games)

 

Hello!

„There is no beer in Palestine and therefore one cannot live there“*

* A Polish prince was to write to Pope Honorius III in response to a spiritual letter calling for participation in the crusade.
As history has shown, Leszek the White fought for religion, but not in distant Palestine, but in the lands adjacent to the Baltic Sea – in Prussia in the years 1222-1223…

But from the beginning and quickly to the end.
From 1138 to 1320, the Kingdom of Poland was divided into „districts“. It was a period of bloody civil wars and assassinations.

Related to each other, the princes sought to rule over as many districts as possible (with the priority being the capital in Cracow).

Leszek the White was one of the dukes who sought to reunite Poland and was assassinated at the meeting of the Piast dukes in Gąsawa in 1227.
This crime for the next decades dismissed the hope of unification, deepening the chaos in the state.

Model from Baron’s War od Footsore Miniatures & Games
Freehand shield 🙂https://pl.wikipedia.org/wiki/Leszek_Bia%C5%82y

Cześć!

„W Palestynie piwa nie ma i żyć przeto tam nie można”*

* Miał napisać papieżowi Honoriuszowi III polski książę w odpowiedzi na list duchowego wzywającego do udziału w krucjacie.
Jak pokazała historia, Leszek Biały walczył za religię, jednak nie w dalekiej Palestynie, a na ziemiach sąsiadujących z Bałtykiem- w Prusach w latach 1222-1223…

Ale od początku i szybko do końca.
Od 1138 do 1320 roku Królestwa Polskie podzielone było na „dzielnice“. Był to okres krwawych wojen domowych i skrytobójstw.
Spokrewnieni ze sobą książęta dążyli do władzy nad jak największą liczbą dzielnic ( z priorytetową ze stolicą w Krakowie).

Leszek Biały był jednym z książąt, którzy dążyli do ponownego zjednoczenia Polski i został zamordowany na zjeździe książąt Piastowskich w Gąsawie w 1227 roku.
Zbrodnia ta na kolejne dziesięciolecia oddaliła nadzieję zjednoczenia, pogłębiając chaos w państwie.

Model pochodzi z linii Baron’s War od Footsore Miniatures & Games
Tarcza freehand 🙂


Quoting or copying the following text and photos remember the author
*** FB FAN PAGE *** INSTAGRAM *** TWITTER ***

Dieser Artikel stammt von einer der angeschlossenen Quellen. Bitte honoriere die Arbeit der Autoren indem du ihren Webseite besuchst.

Artikelquelle besuchen
Autor: / DwarfCrypt

Powered by WPeMatico

Anzeige:
Eis.de