XIII c. Teutonic Order Command (Crusade against Prussia 1230 - 1283 )

XIII c. Teutonic Order Command (Crusade against Prussia 1230 – 1283 )

 

Hello!

It is true that there were supposed to be more Iroquois this week, but yesterday I finished painting models of the Teutonic Knights, which I like very much and I want to share my joy with you 🙂

       The models come from The Barons‘ War line by Footsore Miniatures (I hope my British friends won’t consider it heresy – converting models from their native conflict into northern crusades in distant Prussia from the middle of the 13th century…)

The bishop’s figure is unchanged, but the standard bearer model has a changed head.
I think it turned out pretty well!

1st stage of the conquest of Prussia

From 1230 to 1249, the Teutonic Order, thanks to the constantly incoming support and reinforcements sent by Frederick II, managed to completely occupy and pacify the former Prussian territories up to the Pasłęka River (Pomezania, i.e. Upper Prussia).

The combat system of the Teutonic Knights consisted in the gradual elimination of the scattered nests of resistance of the Prusai and the strengthening of the newly gained power with terror conducted from the system of rapidly built fortifications.

        The conquest of Pomesania resulted in the outbreak of the First Prusai uprising, which was supported by the Pomeranian duke Świętopełk, who declared war on the Teutonic Knights in 1242.

In connection with the kidnapping of his son Mściwoj by the monks, Prince Świętopełk signed a peace treaty in Kowalowy Ostrów in 1248, under which, among others, he lost the strongholds of Zantyr and Pień to the Teutonic Knights and the right to collect duty from them.

This resulted in the defeat of the uprising and forced the Prusai to sign the treaty in Dzierzgoń in 1249.
The Prusians recognized the superior authority of the Order and moved according to its provisions behind Pasłęka. The newly conquered monastic grounds were colonized by peasants brought from Mazovia, the Czech Republic and Germany…

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakon_krzy%C5%BCacki


Cześć!

Co prawda mieli być w tym tygodniu kolejni Irokezi, ale skończyłem wczoraj malować modele Krzyżaków, które bardzo mi się podobają i chce się z Wami podzielić moją radością 🙂

       Modele pochodzą z linii The Barons‘ War od Footsore Miniatures ( mam nadzieje, że moi brytyjscy znajomi nie uznają tego za herezję- przerobienie modeli z ich rodzimego konfliktu na krucjaty północne w dalekich Prusach z połowy XIII wieku…)

Figurka biskupa jest bez zmian, za to model sztandarowego ma zmienioną głowę.
Myślę, że wyszli całkiem nieźle!


I etap podboju Prus

Od 1230 do 1249 r. zakon krzyżacki, dzięki stale napływającemu wsparciu i posiłkom przysyłanym przez Fryderyka II, zdołał całkowicie zająć i spacyfikować dawne tereny Prusów aż do rzeki Pasłęki (Pomezania, czyli Prusy Górne).
System walki Krzyżaków polegał na stopniowym eliminowaniu rozproszonych gniazd oporu Prusów i umacnianiu dopiero co zdobytej władzy terrorem prowadzonym z systemu błyskawicznie budowanych fortyfikacji.

       Podbijanie Pomezanii spowodowało wybuch I powstania Prusów, których poparł książę pomorski Świętopełk, wypowiadając wojnę krzyżakom w 1242 r.
W związku z porwaniem przez zakonników jego syna Mściwoja, książę Świętopełk podpisał pokój na Kowalowym Ostrowie w 1248 r., na mocy którego m.in. utracił na rzecz krzyżaków gród Zantyr i Pień oraz prawo pobierania od nich cła.
Zdecydowało to o klęsce powstania i zmusiło Prusów do podpisania w 1249 r. układu w Dzierzgoniu.
Prusowie uznali władzę zwierzchnią zakonu i przenieśli się według jego postanowień za Pasłękę. Świeżo zdobyte tereny zakonne zostały skolonizowane przez chłopów sprowadzanych z Mazowsza, Czech i Niemiec…


Quoting or copying the following text and photos remember the author
*** FB FAN PAGE *** INSTAGRAM *** TWITTER ***

Dieser Artikel stammt von einer der angeschlossenen Quellen. Bitte honoriere die Arbeit der Autoren indem du ihren Webseite besuchst.

Artikelquelle besuchen
Autor: / DwarfCrypt

Powered by WPeMatico

Anzeige:
Eis.de