[ENG/PL] Outremer: Faith and Blood: Armed group from Castile / Gniew: Wiara i krew: zbrojna grupa z Kastylii

Preview from Osprey Wargames. April 2018.
Hello everyone!


I should start: The first review of the coming system from Osprey
in Poland. However, the release date is April 2018 and nobody knows what will be inside, and whether the publication date will not change. It will focus only on the presentation of several models of crusaders, which I painted for this occasion – the upcoming skirmish game in the crusade era.


From the information I have found, the game will be played on 4-14 models (as skirmish), while the action theater will be Middle East (although I also count on the Iberian peninsula and the Baltic Crusade, and if not, I also do not see the problem to such a story to move for the needs of the game).

Miniatures from various manufacturers are all shakes, for each of the aforementioned conflicts, in any year of its existence.
In today’s post I invite you to look at some painted models from the Reconquista period, namely the fight of Christians for the displacement of Moors from the Iberian Peninsula, which lasted from the 8th to the 15th century. The armour of my group from the kingdom of Castile suggests 11th century.The Kingdom of Castile was one of the medieval kingdoms on the Iberian Peninsula. As an autonomous political entity emerged in the 9th century as a county dependent on the Kingdom of León. It is believed that the name Castile comes from the numerous castles built in this region.

The first king of Castile was King Ferdinand I the Great. In 1035 he inherited the county from his father Sancho the Great of Navarra, and in 1037, after the conquest of León, he assumed the title of King of Castile and Leon. The union of both kingdoms lasted until 1157; Again – and finally – Castile and León were merged in 1230 in the Kingdom of Castile-Leon by Ferdinand III.

Castile, famous for its numerous castles, was designed to stop Muslims from hurting. From the middle of the 9th century it was the county of Asturias, at the beginning of the 10th century it was within the borders of the Kingdom of Leon, and since 1035 it became an independent kingdom under the rule of Frederick I of Great Basque dominated and pushed Muslims up to the line of the Castile Mountains. In addition, the Kingdom of Castile has twice entered into a union with the Kingdom of Leon in the tenth century and in 1230 absorbed it completely. In 1085, the Castilian Muslims captured Toledo, and in 1212 there was a battle at Las Navas de Tolosa, in the southern part of the Iberian Peninsula, which was a breakthrough in the course of reconquest: the Christian army defeated the arrivals of Africa in 1147, the Moorish Almohad. The Kingdom of Castile has become the strongest in all of Iberia. The Muslims were pushed to the south, where they formed the Grenada emir, which since 1246 has been a Castilian crown.

The story of Castile is associated with one of the first works of Spanish literature, „Poem of the Cid,“ or „Songs of the Cid,“ where the title Cid (Cyd, El Cid), the character is sung as the ideal of a Christian knight. Rodrigo Rodrigo Diaz de Bivar, who won Valencia in 1094, stopped the expansion of the Almoravid Moorish dynasty and became a national hero.
The epic consists of three songs: the Cantar del destirreo, Cantar de las bodas, and the Cantre de la Corpervalum, and in addition to reading values, are of great historical value.

Los mejores saludos a todos los visitantes españoles! (amigos portugueses para os melhores desejos!)

Witam wszystkich serdecznie!


Powinienem zacząć: Pierwsza w Polsce recenzja nadchodzącego systemu od Ospreya. Jednakże data premiery to kwiecień 2018 i nikt nie wie co będzie w środku, i czy data publikacji się nie zmieni. Skupie się tylko na przedstawieniu kilku modeli krzyżowców, które malowałem  właśnie na taką okazję – nadchodzącą grę skirmishową w dobie krucjat.

Z informacji, które znalazłem, gra będzie rozgrywana na 4-14 modelach na stronę (jak przystało na skirmish), zaś teatrem działań będzie Bliski Wschód (choć liczę również na półwysep Iberyjski i Krucjaty Bałtyckie, a jeśli nie, to także nie widzę problemu aby taką historię przenieść na potrzeby gry).

Figurek od najróżniejszych producentów jest całe zatrzęsienie, na każdy wymieniony wyżej konflikt, w dowolnych latach jego trwania.
W dzisiejszym wpisie zapraszam do obejrzenia kilku pomalowanych modeli z okresu Rekonkwisty, czyli walki chrześcijan o wyparcie Maurów z Półwyspu Iberyjskiego, która trwała od VIII do XV wieku. Rynsztunek moich zbrojnych z królestwa Kastylii sugeruje XI wiek.

Królestwo Kastylii było jednym ze średniowiecznych królestw położonych na Półwyspie Iberyjskim. Jako autonomiczny byt polityczny wyłoniło się w IX wieku w postaci hrabstwa, zależnego od Królestwa Leónu. Przypuszcza się, że nazwa Kastylia pochodzi od licznych zamków budowanych w tym rejonie.

Pierwszym władcą Kastylii z tytułem królewskim był Ferdynand I Wielki. W 1035 r. odziedziczył on hrabstwo po swym ojcu Sancho Wielkim z Nawarry, a w 1037 r., po podboju Leónu, przybrał tytuł króla Kastylii i Leonu. Unia obu królestw trwała do 1157 roku; ponownie – i ostatecznie – Kastylia i León połączone zostały w 1230 roku w Królestwo Kastylii-Leónu przez Ferdynanda III.
 
Kastylia, słynęła z licznych zamków obronnych, mających powstrzymywać napór muzułmanów. Stad jej nazwa. Od połowy IX wieku była hrabstwem podległym Asturii, na początku X wieku znajdowała się w granicach Królestwa Leonu, a od 1035 stała się niezależnym królestwem, które pod rządami Fryderyka I Wielkiego zdominowało państwo Basków i zepchnęło muzułmanów aż do linii Gór Kastylijskich. Ponadto Królestwo Kastylii dwukrotnie zawarło w X wieku unię z Królestwem Leonu, a w roku 1230 całkowicie je wchłonęło. W roku 1085 Kastylijczycy zdobyli muzułmańskie Toledo, zaś w 1212 doszło do bitwy pod Las Navas de Tolosa, w południowej części Półwyspu Iberyjskiego, która stanowiła przełom w dalszym przebiegu rekonkwisty: wojska chrześcijańskie pokonały przybyłych w 1147 roku z Afryki, mauretańskich Almohadów. Królestwo Kastylii stało się najsilniejszym w całej Iberii. Muzułmanie zostali zepchnięci na południe, gdzie utworzyli emirat Grenady, od roku 1246 podległy jako lenno koronie kastylijskiej.

Z historią Kastylii wiąże się jedno z pierwszych dzieł literatury hiszpańskiej, „Poemat o Cydzie“, lub „Pieśni o Cydzie“, gdzie tytułowy Cyd, postać opiewana jest jako ideał chrześcijańskiego rycerza. Cyd to przydomek Kastylijczyka Rodrigo Ruy Diaz de Bivar, który w roku 1094 zdobył Walencję, powstrzymując ekspansję mauretańskiej dynastii Almorawidów i stał się bohaterem narodowym.
Epos składa się z trzech pieśni: Cantar del destirreo (pieśń o wygnaniu), Cantar de las bodas (pieśń o weselu córek bohatera) oraz Cantar de la afrenta de Corpes (pieśń o zniewadze w Corpes) i prócz walorów czytelniczych posiada dużą wartość historyczną.

Tradycyjnie, coś do poczytania 🙂

Quoting or copying the following text, remember the author 🙂 
Cytując lub kopiując powyższy tekst pamiętaj o jego autorze 🙂

Dieser Artikel stammt von einer der angeschlossenen Quellen. Bitte honoriere die Arbeit der Autoren indem du ihren Webseite besuchst.

Artikelquelle besuchen
Autor: DwarfCryptDwarfCryptDwarfCrypt

Powered by WPeMatico

Anzeige:
Eis.de